Europese privacy regelgeving GDPR - AVG proof - Ann Van Beirendonck

Privacyverklaring - Onze privacyprincipes

Respect

We erkennen dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een betrokkene een basisrecht is van elk individu en we zullen er dan ook alles aan doen om dit recht te vrijwaren door persoonsgegevens op een correcte, open en transparante manier te verwerken.

Vertrouwen

We weten dat het vertrouwen van onze klanten, medewerkers en andere stakeholders in de manier waarop wij de persoonsgegevens verwerken van cruciaal belang is voor onze organisatie. 

Preventie

We begrijpen dat het misbruik van persoonsgegevens een grote impact op de betrokkene kan hebben en zullen de nodige maatregelen nemen om de betrokkene te vrijwaren van financiële, reputatie- of een andere schade.

Compliancy

We hebben geleerd dat de wetgeving niet altijd kan volgen met de snel veranderende technologieën en de verwachtingen van onze klanten, daarom streven we ernaar om steeds compliant te zijn met geest van de wet en de constant veranderende maatschappij op een pragmatische manier en zonder overlast voor onze klant. 

Voor wie is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonlijke gegevens die wij verwerken in de verschillende organisaties van ANN VAN BEIRENDONCK en is dus van toepassing voor alle klanten, potentiële klanten en bezoekers van onze websites,

We engageren ons om de plichten die voortvloeien uit de privacy wetgeving toe te passen in al onze verwerkingen en je rechten te respecteren bij elke verwerking van je persoonsgegevens.

Als je meer informatie zoekt over deze wetgeving raden we je aan om de website van de gegevensautoriteit te raadplegen.

Welke persoonsgegevens verwerkt ANN VAN BEIRENDONCK?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee je een persoon kan identificeren zoals zijn of haar naam, voornaam, e-mailadres, … Deze persoonsgegevens zijn eigendom van de persoon en ANN VAN BEIRENDONCK kan ze gebruiken voor haar dienstverlening. Binnen deze persoonsgegevens onderscheiden we volgende categorieën:

 • Informatie ter identificatie: hiermee kan ANN VAN BEIRENDONCK je identificeren om haar diensten aan te bieden. Deze categorie bevat o.a. je naam, voornaam, rijksregisternummer, …
 • Contactinformatie: hiermee kan ANN VAN BEIRENDONCK je contacteren om eventuele vragen te beantwoorden, diensten aan te bieden of voor nog andere processen waarbij we je moeten contacteren. Tot deze categorie behoort o.a. je telefoonnummer, adres, e-mailadres, …
 • Familiale informatie: voor sommige diensten heeft ANN VAN BEIRENDONCK informatie nodig over je gezinssamenstelling, zoals voor de berekening van de personenbelasting. Deze categorie omvat dus zaken als je gezinssamenstelling, aantal personen ten laste, …

Wanneer gebruikt ANN VAN BEIRENDONCK je persoonsgegevens?

We gebruiken altijd de minimale set van gegevens die nodig is voor een goede dienstverlening. We verwerken je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • als we je toestemming hebben gekregen om ze te mogen verwerken
 • in het kader van een contractuele verplichting of ter voorbereiding van een contact met ons
 • als het noodzakelijk is voor onze wettelijke verplichtingen
 • als ANN VAN BEIRENDONCK een gerechtvaardigd belang heeft voor de verwerking, waarbij het belang van ANN VAN BEIRENDONCK en de rechten van de betrokkene in evenwicht worden gehouden door voldoende maatregelen te nemen

ANN VAN BEIRENDONCK verwerkt persoonsgegevens voor volgende doelstellingen:

 • om diensten te verlenen
  • Voor een correcte dienstverlening hebben we sommige gegevens nodig. We zorgen er hierbij voor dat we telkens de minimale informatie gebruiken die nodig is om de gevraagde dienstverlening te kunnen bieden. De gebruikte informatie is afhankelijk van de dienst die wordt afgenomen.
 • voor contacten en interacties met personen
  • Bij elk contact met ANN VAN BEIRENDONCK vragen we je om een basis-set van gegevens. Hiermee kunnen we je identificeren en contacteren om je aanvragen te behandelen of je vragen te beantwoorden.
 • om een goede en veilige dienstverlening te garanderen
  • ANN VAN BEIRENDONCK verwerkt je persoonsgegevens ook in het kader van de algemene veiligheid om illegale en vermoedelijke misbruiken te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken in lijn met onze algemene voorwaarden en goede dienstverlening.
 • om onze prestaties op te volgen
  • Je persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor interne rapportering om onze beleidsdoelstellingen te sturen om zo een langetermijnplanning te kunnen aanbieden
 • om te voldoen aan wettelijke en sectorale verplichtingen
  • ANN VAN BEIRENDONCK heeft een aantal wettelijke en sectorale verplichtingen waaraan we moeten voldoen voor bepaalde diensten. Om hiermee in orde te zijn, moeten we bepaalde persoonsgegevens verwerken.
 • voor kwalitatieve informatie en analyses
  • ANN VAN BEIRENDONCK kan je persoonsgegevens ook gebruiken voor marktanalyses en onderzoeken om bepaalde tendensen op de markt te voorspellen en adviezen te formuleren. 

Geeft of verkoopt ANN VAN BEIRENDONCK je persoonsgegevens aan derde partijen?

ANN VAN BEIRENDONCK geeft en/of verkoopt je persoonsgegevens nooit door aan derde partijen tenzij

 • er een wettelijke verplichting is
  • Voor bepaalde diensten is ANN VAN BEIRENDONCK verplicht om informatie door te geven aan officiële instanties zoals de kruispuntbank voor ondernemingen bij het opstarten van een vennootschap. Deze doorgifte gebeurt altijd volgens duidelijke richtlijnen en ligt altijd in lijn met de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben ontvangen.
 • je je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven
  • Als ANN VAN BEIRENDONCK je gegevens wil doorgeven aan een derde partij en we geen beroep kunnen doen op bovenstaande vermeldingen, zullen we je expliciete toestemming vragen. Zonder deze toestemming zullen we je gegevens niet verkopen en ook niet doorgeven aan een derde partij.

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermen wij je gegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

Welke rechten heb je en hoe kan je ze uitoefenen?

Het recht op inzage

Je hebt het recht op toegang en inzage tot de gegevens die we van jou hebben bij ANN VAN BEIRENDONCK. Hierbij kan je volgende vragen stellen:

 • Heeft ANN VAN BEIRENDONCK persoonsgegevens van mij?
 • Waarvoor gebruikt ANN VAN BEIRENDONCK mijn persoonsgegevens?
 • Welke persoonsgegevens heeft ANN VAN BEIRENDONCK?
 • Welke partijen hebben toegang tot mijn persoonsgegevens?

Om deze informatie op te vragen, vragen we je om ons te contacteren via contactformulier. De informatie in uw aanvraag moet zo volledig mogelijk zijn om te vermijden dat we geen gegevens onterecht openbaar maken op basis van een niet-correcte aanvraag.

Als de aanvraag niet voldoende informatie bevat, kan een medewerker van ANN VAN BEIRENDONCK bijkomende informatie opvragen.

Dit is een gratis basisrecht. We zullen elke aanvraag correct en zorgvuldig behandelen binnen de 30 dagen na de ontvangst van alle relevante informatie.

Als je niet tevreden bent over de geleverde informatie of denkt dat je geen volledig antwoord hebt gekregen, kan je contact opnemen met de de data protection officer (contactformulier) van ANN VAN BEIRENDONCK om samen met hem of haar alle opties te bekijken.

Het recht op correctie

Je hebt het recht om je gegevens te laten aanpassen als deze niet correct en/of onvolledig zijn. Dit is een gratis basisrecht dat je kunt uitoefenen door een melding via contactformulier. We vragen je om dit zo volledig mogelijk in te vullen. De informatie van dit formulier wordt alleen gebruikt voor het beantwoorden van deze aanvraag en moet zo volledig mogelijk zijn om te vermijden dat we geen gegevens onterecht aanpassen op basis van een niet-correcte aanvraag.

Het aanpassen van persoonsgegevens kan gebonden zijn aan contractuele en/of wettelijke beperkingen waardoor het soms niet mogelijk is om de gegevens aan te passen omwille van onze verplichtingen.

Het recht op schrappen

Je hebt het recht om je gegevens te laten schrappen uit onze systemen. Dit is gratis basisrecht dat je kunt uitoefenen door een melding via contactformulier. We vragen je om dit zo volledig mogelijk in te vullen. De informatie van dit formulier wordt alleen gebruikt voor het beantwoorden van deze aanvraag en moet zo volledig mogelijk zijn om te vermijden dat we geen gegevens onterecht schrappen op basis van een niet-correcte aanvraag.

Het schrappen van persoonsgegevens is soms niet mogelijk omwille van contractuele verplichtingen, wettelijke bepalingen en algemene belangen van onze organisatie waardoor dit verzoek dan ook niet altijd kan worden ingewilligd. Zo worden je contactgegevens niet verwijderd als er nog een openstaande factuur is.

Als je niet tevreden bent over de geleverde informatie of denkt dat je geen volledig antwoord hebt gekregen, kan je contact opnemen met de data protection officer (contactformulier) van ANN VAN BEIRENDONCK om samen met hem of haar de opties te bekijken.

Het recht op verzet

Je hebt het recht om je te verzetten tegen het ontvangen van direct marketing van ANN VAN BEIRENDONCK. Dit is een gratis basisrecht dat je kunt uitoefenen door een melding via contactformulier.


Dit recht op verzet is niet van toepassing voor communicaties in het kader van contractuele afspraken en/of wettelijke verplichtingen.
Als je niet tevreden bent over de geleverde informatie of denkt dat je geen volledig antwoord hebt gekregen, kan je contact opnemen met de data protection officer (contactformulier) van ANN VAN BEIRENDONCK om samen met hem of haar de opties te bekijken.

Het recht op klachten

Je hebt het recht om klacht in te dienen over de wijze waarop ANN VAN BEIRENDONCK je persoonsgegevens verwerkt en/of de manier waarop wij je rechten invullen. Hiervoor kun je terecht bij volgende plaatsen:

 • Klacht neerleggen bij ANN VAN BEIRENDONCK
  • ANN VAN BEIRENDONCK heeft een data protection officer aangesteld die je klacht zal behandelen om samen met jou tot een oplossing te komen.
  • Je kan hem contacteren op contactformulier.
 • Klacht neerleggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit
  • Je hebt het recht om klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit over de manier waarop ANN VAN BEIRENDONCK je persoonsgegevens verwerkt en/of je rechten invult. Hiervoor kan je best naar de website van de gegevensbeschermingsautoriteit gaan voor meer informatie. 

Hoelang bewaren we je persoonsgegevens?

ANN VAN BEIRENDONCK verwerkt je persoonsgegevens met de nodige technische en organisatorische maatregelen om te garanderen dat je gegevens veilig zijn bij ANN VAN BEIRENDONCK. In dit kader mogen wij persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we deze hebben ontvangen. Deze periodes zijn afhankelijk van het doeleinde waarvoor de gegevens worden gebruikt en het type van dienstverlening want sommige aspecten worden wettelijk bepaald. De gearchiveerde gegevens zijn beperkt toegankelijk.

Cookiebeleid

Op de websites van ANN VAN BEIRENDONCK gebruiken we cookies. Volgens de nieuwe EU-wetgeving moeten we je laten weten wat cookies zijn en waarvoor we ze gebruiken. Dit lees je hieronder. 

Wat zijn cookies?

Als je naar een website surft, houdt de server een soort van tekstbestandje bij op de browser van jouw computer of mobiel toestel. Dat is een ‘cookie’. Deze bevat een unieke code die ervoor zorgt dat de server jouw browser herkent tijdens je bezoek aan een website (een ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die je bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op jouw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op je computer of mobiel apparaat bewaard in de folder van je browser. Over het algemeen zorgen cookies ervoor dat je sneller kan surfen, ze helpen je ook om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen de inhoud van een website of reclame ook relevanter maken voor de bezoeker en aanpassen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften. 

De ANN VAN BEIRENDONCK-site gebruikt deze cookies:

 1. Strikt noodzakelijke cookies / Onmisbare cookies

  Deze cookies heb je nodig om onze websites te bezoeken en op bepaalde pagina’s te surfen, zo eenvoudig is het. Ze helpen je bijvoorbeeld om te navigeren tussen pagina’s of om formulieren in te vullen. Deze cookies zijn ook noodzakelijk om met je persoonlijke account in te loggen op de websites van ANN VAN BEIRENDONCK. Ze zorgen ervoor dat we je identiteit op een veilige manier kunnen controleren, zodat we zeker zijn dat we de juiste persoon toegang geven tot persoonlijke informatie! Als je deze cookies weigert, zullen sommige delen van de website niet of niet optimaal werken.
   
 2. Functionele cookies

  Deze cookies vergemakkelijken het functioneren van onze websites en zorgen ervoor dat je meer gepersonaliseerd kan surfen: ze houden je voorkeur bij, onthouden of je al meedeed met een enquête of niet, … zodat je geen twee keer dezelfde vraag krijgt. Kortom, deze cookies maken het surfen een stuk aangenamer. 
   
 3. Performantie- en analysecookies

  Deze cookies verzamelen algemene info over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites. Hiermee willen we de inhoud van onze websites verbeteren, ze meer aanpassen aan de wensen van onze bezoekers en ze gebruiksvriendelijker maken. Voorbeelden zijn cookies die het aantal unieke bezoekers tellen en cookies die bijhouden welke pagina’s het populairst zijn. 
   
 4. Socialemediacookies

  De websites van ANN VAN BEIRENDONCK verwijzen soms door naar andere sites via een aanklikbare link om onze activiteiten te ondersteunen. Als je deze (externe) sites bezoekt, kunnen ook cookies worden gemaakt. Voor meer info hiervoor bekijk je best de privacy policy van de websites in kwestie. Je kan de content van de ANN VAN BEIRENDONCK-sites ook via buttons delen op sociale media. Deze kunnen dan op hun beurt cookies plaatsen op de sites van ANN VAN BEIRENDONCK en via deze weg gegevens verzamelen. Voor meer info hierover verwijzen we naar de verklaringen die deze partijen hierover op hun eigen websites geven: Facebook, Google+/Youtube, LinkedIn, Twitter. Opgelet, deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen. 
   
 5. Overige cookies

  Dit zijn cookies die in geen van de bovenstaande categorieën thuishoren. Zoals de cookies die we gebruiken om onze site te optimaliseren en onze eigen webanalyses te maken. Het gaat om zogenaamde webanalysecookies. Je kan statistieken maken met de info die zij verzamelen. Deze geven inzicht in hoe vaak de webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enz. Deze cookies helpen ons om de structuur, de navigatie en de inhoud van de ANN VAN BEIRENDONCK-websites zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Beheer van cookies

Cookies accepteren

Als je alle functionaliteiten van onze site wil gebruiken, moet je al onze cookies accepteren. Gelukkig is dat heel eenvoudig: ofwel sluit je de cookiemelding, ofwel ga je eenvoudig verder met surfen op ANN VAN BEIRENDONCK.be.

Cookies verwijderen of uitschakelen

Via je browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website staat uitgelegd hoe je cookies kan weigeren in de meeste browsers: http://www.aboutcookies.org/

Voor meer informatie per type browser zie ook volgende links: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari.

Geïnstalleerde cookies kan je op elk moment verwijderen van je pc of mobiel toestel.

https://www.Ann Van Beirendonck.be/images/bottom-b-bg.jpg"); color: rgb(34, 34, 34); font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">

logo+tekstann200x200

Bewaar
Cookies gebruikersvoorkeuren
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Als u het gebruik van cookies weigert, functioneert deze website mogelijk niet zoals verwacht.
Alles accepteren
Alles weigeren
Lees meer
Analyses
Tools die worden gebruikt om de gegevens te analyseren om de effectiviteit van een website te meten en om te begrijpen hoe deze werkt.
Google Analytics
Accepteer
Afwijzen
Google Analytics
Essentieel
Accepteer
Afwijzen